5. Základná škola, Slovenských partizánov, PB

Skrášľovanie areálu je výsledkom systematickej práce celého kolektívu zamestnancov školy - všetci sa zapájame: páni školníci, upratovačky, vychovávateľka, učitelia a vedenie školy. Nie je to len o žiakoch, ale o tom, že sú usmerňovaní k pretváraniu prostredia, ktoré ich obklopuje. Je preto namieste pochvala všetkým.