Naša činnosť v roku 2011

 1. - skrášľovanie centrálnej zóny v Považskej Bystrici - výsadba letničiek v kameninových kvetináčoch pri kostole Navštívenia Panny Márie, pri kine Mier, cez mostíky Domanižanky, v Jelšovom pri obchode s potravinami, pri MŠ na Šoltésovej, pri novom cintoríne vyriezanie náletových drevín, v Jelšovom na rázcestí ..., pri POŠTE

  - skrášľovanie a úpravy okolia školy, záhony kvetov v školskom areáli, čistota, poriadok, zakladanie alebo obnovovanie skaliek, dobrovoľná účasť škôl bola chvályhodná, nezúčastnili sa len 2 školy:
  MŠ Jelšové, MŠ Mierová, I ZŠ Nemocničná, VIII ZŠ ROZKVET, ZŠ Považské Podhradie, ZŠ Považská Teplá, V ZŠ a iné, SOŠ stavebná, SOŠ strojnícka, ZUŠ hudobná, ZUŠ IWK

  VYHODNOTENIE ŠKÔL:

  1. miesto - ZŠ Považské Podhradie - 500€ na výlet, sponzor MEDEKO CAST

  2. miesto - I ZŠ Nemocničná - 300€ na zakúpenie učebných pomôcok, sponzor PSL P.B.

  3. miesto - SOŠ stavebná - 200€ na zakúpenie učebných pomôcok, sponzor SAUER DANFOSS

 2. - v celom meste dobrovoľná účasť obyvateľov na skrášľovaní svojho mesta - balkóny rodinných domov, balkóny panelových domov, predzáhradky rodinných domov, predzáhradky panelových domov, okolie firiem, podnikov, obchodov, úradov ... V spolupráci s Považskobystrickými novinkami a Mestom Považská Bystrica

  - do letnej aktivity sme zakomponovali aj dobrovoľnú akciu pri budovaní detského ihriska a oddychovej zóny pre deti a mamičky z Jelšového na Šoltésovej ulici. Dobrovoľníci, obyvatelia tejto štvrte, svojpomocne vybudovali v mesiacoch august až október miesto, ktorému sa tešili najmä deti - mali sa konečne kde hrať, a to všetko preto, že OZ, rodičom aj sponzorom na tom záležalo. V tejto časti sa bude pokračovať a zväčšíme priestor o volejbalové ihrisko, kde sa bude dať hrať aj bedminton a nohejbal

 3. - výsadba cibuľovín, narcisov, tulipánov, krokusov a iných jarničiek v centrálnych zónach mesta a v areáloch všetkých škôl v Považskej Bystrici, vysadilo sa spolu 780 cibúľ týchto jarných kvetov

  - prebehlo jesenné čistenie a hrabanie listov, úpravy skalničiek a celkové jesenné upratovanie

  - výsledok a vyhodnotenie bude v mesiacoch apríl - máj 2012, keď všetky jarničky, trvalky a letničky budú zdobiť areály skôl. Ceny budú podobné ako v roku 2011. Môžete sa opäť tešiť!

  V zimnej časti sme sa zamerali na charitatívnu činnosť

  - ozdobili sa 4 "OBDAROVACIE STROMČEKY" - v Kostole Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici, na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, v MEDEKO CAST v Orlovom a v Kaplnke sv. Heleny na Rozkvete. Pod stromčekmi dobrí ľudia pripravili 204 darčekov pre 102 detí zo sociálne slabších rodín, ktoré dobrovoľníci rozniesli pred Vianocami a obdarovali deti, ktoré to najviac potrebovali. Vianoce sme strávili s pocitmi dobre vykonanej práce pre mesto a pre ľudí z nášho mesta.